Roads and Bridges - Drogi i Mosty
11, 3, 2012, 195-214

Soil stabilisation with the use of hydraulic road binders on the basis of brown coal fly ash

Michał Ćwiąkała Mail
Wapeco Limited Liability Company, Warsaw
Joanna Korzeniowska Mail
AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Cracow
Cezary Kraszewski Mail
Road and Bridge Research Institute, Warsaw
Aleksander Widuch Mail
Wapeco Limited Liability Company, Warsaw

Abstract

Brown coal fly ash is used more and more often in the construction industry because of its physical and chemical properties as well as economic and environmental aspects. The purpose of this study was to determine the prospects of using the modified (in magnetic activator Wapeco) fly ash from Pątnów Power Plant – as a main component of hydraulic road binding agent for soil stabilisation. In this paper the investigation on compressive strength of soil and binder mixtures with the use of brown coal fly ash is reported. The research was done on seven types of soil with variable uniformity coefficient as well as silt and clay fraction content. The soil was stabilised with the use of hydraulic road binding agents with low strength grade (3 MPa and 9 MPa). In both cases, the components of those binders were cement and activated fly ash. The obtained results proved the soil and binder mixtures very useful for road structures, especially in earth works.

Keywords


fly ash, hydraulic binding agents, soil and binder mixtures, soil stabilisation

Full Text:

PDF PDF

References


Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKiŁ, Warszawa, 2008

Kraszewski C.: Kruszywa i grunty związane hydraulicznie w konstrukcjach drogowych. Drogownictwo, LXIV, 3, 2009, 98 - 103

Pachowski J.: Popioły lotne i ich zastosowanie w budownictwie drogowym. WKiŁ, Warszawa, 1976

Pachowski J.: Rozwój technologii powstawania ubocznych produktów elektrownianych oraz ich charakterystyka i możliwości zastosowań w technologiach budownictwa drogowego. Drogi i Mosty, 1, 1, 2002, 59 - 99

Sybilski D., Kraszewski C.: Ocena i badania wybranych odpadów przemysłowych do wykorzystania w konstrukcjach drogowych. Niepublikowane sprawozdanie IBDiM, Warszawa, 2004

Rafalski L.: Podbudowy drogowe. Seria „S”, 59, IBDiM, Warszawa, 2007

Škvára F., Kopecký L., Šmilauer V., Bittnar Z.: Material and structural characterization of alkali activated low-calcium brown coal fly ash. Journal of Hazardous Materials, 168, 2-3, 2009, 711 - 720

Widuch A., Ćwiąkała M.: Wykorzystanie popiołów lotnych z węgla brunatnego w budownictwie komunikacyjnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 137, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra, 2010

Kraszewski C., Dreger M.: Wykorzystanie odpadów przemysłowych w budownictwie drogowym. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna SITK „Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie”, Nałęczów, 2005

Ćwiąkała M., Sosiński R., Nowak W., Szymańska J.: Aktywowanie popiołów lotnych z węgla brunatnego elektrowni Pątnów w młynie elektromagnetycznym. Inży- nieria i Ochrona Środowiska, 11, 4, 2008, 491 - 502

Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010

Ćwiąkała M., Kmiotek B.: Method for producing hydraulic binding agent in a form of activated fly ash, activated fly ash, hydraulic binding agent, sulphur or cement concrete, mineral-asphalt mixture and application of the activated fly ash, Zgłoszenie patentowe nr EP-08173125.9, Europejski Urząd Patentowy, Warsza- wa, 2008

Widuch A., Ćwiąkała M., Korzeniowska J., Kraszewski C.: Możliwości przemysłowego zagospodarowania piopiołów lotnych z węgla brunatnego w drogownictwie. Drogownictwo, LXVI, 12, 2011, 390 - 394

Aprobata techniczna Nr AT/200903-2510: Hydrauliczne spoiwo drogowe Wapeco I. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2009

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Sprawozdanie nr 160/ZO-OU/2007: Ocena własności fizykochemicznych i możliwości gospodarczego wykorzystania popiołu lotnego z Elektrowni Pątnów. Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w Gliwicach, 2007

Sprawozdanie nr 060/2008: Górażdże Cement S.A. Laboratorium Materiałów Budowlanych w Strzelcach Opolskich, 2008

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne

PN-EN 14227-4:2005 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 4: Popioły lotne do mieszanek (oryg.)

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości

PN-B-04481:1998 Grunty Budowlane. Badania próbek gruntu


Soil stabilisation with the use of hydraulic road binders on the basis of brown coal fly ash

  
Ćwiąkała, Michał et al. Soil stabilisation with the use of hydraulic road binders on the basis of brown coal fly ash. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 195-214, apr. 2012. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024.