Roads and Bridges - Drogi i Mosty
1, 3, 2002, 5-36

Evaluation and design of fibre reinforced concrete using the equivalent flexural strength

Michał A. Glinicki Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw
Published: 2014-12-07

Abstract

A review of properties of fibre reinforced concrete (FRC) is presented. Fundamentals of evaluation and design of fibre concrete are explained. particularly appropriate for steel fibre reinforcement. The basic concepts of characterization of structure of fibrous reinforcement are analysed and principles of characterization of FRC after cracking are given. Standard methods of toughness testing of FRC in flexure are described and definitions of the equivalent flexural strength and the residual strength in flexure are given. An experimental investigation of the flexural toughness of fibre reinforced concrete using four types of hook-end steel fibres is reported. Effects of fibre content, fibre size and the size of beams were tested for concrete characteristic compressive strength of 30 MPa designed for use in industrial pavements. The specimens 100 mm thick were cut out of larger plates so as to avoid non-uniformity of fibre distribution. The results show a significant increase in the equivalent flexural strength with an increase of fibre content and fibre aspect ratio The use of the equivalent flexural strength in design of FRC sIabs on ground is presented. New concepts for calculation of the bearing capacity and the crack width in structural elements are presented for reinforced concrete with fibre reinforcement.

Keywords


equivalent flexural strenght, fibre concrete, fibre reinforcement, flexural toughness, pavement design

Full Text:

PDF

References


BenturA., Mindess S.i Fibrę reinforced cementitious composites. Elsevier Applied Science, London and New York, 1990

Brandt A . M. : Cenieni based composites: materia Is, mechanical properties and performance.

E & FN SPON, London 1995

ACI Commhtee 544: Fiber Reinforced Concrete. ACI 544.1 R-9Ó, ACI, Farmington Mills, 1996

JamrożyZ.: Betony ze zbrojeniem rozproszonym (co projektant konstrukcji wiedzieć powinien). Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji "Warsztaty Pracy Projektanta

Konstrukcji", Tom I, Ustroń 2002

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych; Wymagania techniczne wykonania i odbioru fibrobetonu z włóknami stalowymi do naprawy obiektów mostowych. WTW nr 5 M/91,Warszawa 1991

Brandt A.M., Kasperkiewicz J., Glinicki M A.'. Instrukcja do badań atestacyjnych włókien metalowych do betonu. IPPT PAN, Warszawa 1996

Kasperkiewicz J.: Struktura uzbrojenia w kompozytach z włóknami rozproszonymi, Mechanika kompozytów betonopodobnych. Konferencja naukowa- Jabłonna 1979. Ossolineum, Wrocław 1982

[KJ Śliwiński J., Zych T.: Contact zone between cement pastę and fibrę and its influence on the watcr permeability of fibrę reinforced concrete. Brittle Matrix Compositcs-5, Eds. A.M.Brandt, V,C.Li and LH.Marshalt, Bigraf & Woodhead, Warsaw 1997

Casanovą P.: Betons renforces de fibres metalliques: du materiau a la structure. Praca doktorska, LCPC, serie OA, no 20, Paris 1996

Glinicki M.A.: Badanie właściwości fibrobetonu z włóknami stalowymi z odpadów przemysłowych. Inżynieria i Budownictwo, nr 4/1984

] JamrożyZ.: Analiza dobom składu drutobetonu do nawierzchni. Konferencja naukowo-

techniczna MATBUD 2000, Kraków 2000

Brandt A.M.r Glinicki M. A.: Investigation of the flexural toughness of fibrę reinforced

composites (FRC), Archives of Civil Engineering, Vol. XLV, 3/1999

Ładyźyński K., Nowowiejski G.: Wyniki badań betonu zbrojonego włóknem stalowym.

Hydrobudowa-1 Bet.-Lab., Warszawa 2001

Glinicki M A., WysokowskiA., Zurawicka A:. Mechanical properties of fibrę-reinforced

concrete for thin repairs of concrete pavements, Brittle Matri?; Compositcs-6, Eds. A.M.Brandt, V.C.Li and I.rLMarshall, ZTUREK RSI & Woodhead, Warsaw 2000

HillerborgA.; Analysisof fracture by means of fictitious crack modek Int. Journal of Cement Composites, 2 (4), 1980

Naaman A.E., Guerrero P. A new methodology to determine bond of micro-fibers with cement composites. Brittle Matrix Composites-6, Eds. A.M.Brandt, V.C.Li and I.H.Marshall, ZTUPvEK RSI & Woodhead, Warsaw 2000

Marti P., Pyfl T., Sigrist V., Ulaga T. : Harmonized test procedures for steel - fiber reinforced concrete. ACI Materials Journal, V.96, No.6, 1999

Standard Test Method for Flexural Toughness and First-Crack Strength of Fiber/Re-inforced Concrete (Using Beam With Third-Point Loading). ASTM Cl018-97, ASTM International, 01-Nov-1997

Standards for Test Methods of Fiber Reinforced Concrete, SF-4 - Method of Test for Flexural Strength and Flexural Toughness of Fiber Reinforced Concrete. Concrete Library No.50, Japan Society of Civil Engineers, 1984

Essais des betons renforces de fibres - Essai de flexion sur eprouvettes prismatiąues. Normę Belge NBN B 15-238, INB 1992

RILEM TC162-TDF : Test and design methods for steel fibrę reinforced concrete, Recommendations: Bending test. Materials and Structures, 33, Jan.-Feb. 2000

Swedish Concrete Association, Steel Fibrę Reinforced Concrete -Recommendations for Design, Construction and Testing. Concrete Report No.4, Stockholm 1997 (w języku

szwedzkim)

Banthia N., Trottier J.F.: Concrete reinforced with deformed steel fibres. Part II. Toughness characterization. ACI Materials Journal, 92, 2, 1995

de Figueiredo A.D., NunesN.L., TanesiJ.: Mix design analysis on steel fiber reinforced

concrete. Fibrę Reinforced Concretes (FRC) BEFIB'2000, Eds. P.Rossi and G.Chanvillard, RILEM Publ., Cachan 2000

GlinickiM.A., Litorowicz A., Zieliński M. Interpretacja badań odporności fibrobetonów

na pękanie przy zginaniu. XLVII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2001, Tom 1

Legeron F., PaultreP:. Prediction of modulus of rupture of concrete. ACI Materials Journal, 97, 2, 2000

Ósterreichische Vereinigung fur Beton und Bautechnik : Richtlinie Faserbeton. Wien, Marz 2002

Ramakrishnan V.: Construction and performance evaluation of steel fiber reinforced concrete pavement. Fiber Reinforced Concrete - Modem Developments, University of British Coulombia, Vancouver 1995

Johnston CD:. Fiber reinforced concrete applications in Alberta. Fiber Reinforced Concrete - Modem Developments, University of British Coulombia, Vancouver 1995

BeckettD.: Thickness design of concrete industrial ground floors. Concrete, July/August

FalknerH., HuangZ., Teutsch M:. Comparative study of plain and steel fiber reinforced

concrete ground slabs. Concrete International, January 1995

Michał A. Glinicki

Concrete Society : Concrete Industrial Ground Floors - A guide to their Design and Construction. Concrete Society Technical Report No 34, Slough 1994

Steel fibrę reinforced industrial floor design in accordance willi the Concrete Society TR 34 N.V. Beltaert S.A,, Zwevegem -Belgium, 2001

RILEM TC162-TDF : Test and design methods for steel flbre reinforced concrete, Recommendations: a-E design method. Materials and Structures, 33, Marcli 2000

Yandewalle L., Dupont D. Prediction of crack widths in ordinary reinforced concrete

elements contaimng steel fibres. Brittle Matrix Composites-ó, Eds. A.M.Brandt, V.C,Li and ITLMarshall, ZTUREK RSI & Woodhead, Warsaw 2000


Evaluation and design of fibre reinforced concrete using the equivalent flexural strength

  
Glinicki, Michał A.. Evaluation and design of fibre reinforced concrete using the equivalent flexural strength. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 5-36, dec. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 29 May. 2024.