Roads and Bridges - Drogi i Mosty
22, 4, 2023, 363-378

Predicting the properties of a mixture produced using “cold” technology with foamed bitumen in terms of the properties of hydraulic binder mortars

Przemysław Buczyński Mail
https://orcid.org/0000-0003-0798-8093
Kielce University of Technology, Kielce, 7 Tysiąclecia Państwa Polskiego AV., 25-314 Kielce
Grzegorz Mazurek Mail
https://orcid.org/0000-0002-9735-1725
Kielce University of Technology, Kielce, 7 Tysiąclecia Państwa Polskiego AV., 25-314 Kielce
Marek Iwański Mail
https://orcid.org/0000-0002-0414-682X
Kielce University of Technology, Kielce, 7 Tysiąclecia Państwa Polskiego AV., 25-314 Kielce
Published: 2023-12-30

Abstract

The paper presents the correlation between the mechanical properties of the mineral-aggregate mixture with foamed bitumen (MCAS) and the mechanical properties of mortars containing hydraulic binder. A significant aspect of the presented research results was an attempt to determine whether it is possible to predict the properties of the recycled cold mix with foamed bitumen (MCAS) based on preliminary results obtained for mortars. The prediction of MCAS properties through mortar properties was limited to basic mechanical properties of mortars, namely compressive strength (RC) and flexural tensile strength (Rf). To achieve this goal, seven hydraulic binders were designed with a controlled composition using a simplex-centroid experimental plan known as the mixture design plan. The components of the hydraulic binders used in its composition were Portland cement CEM I 32.5R, hydrated lime Ca(OH)2, and by-products of cement production in powder form (UCPP). The designed and prepared hydraulic binders were then used in the composition of the mineralaggregate mixture with foamed bitumen at a quantity of 3.0% (m/m). Subsequently, in laboratory conditions, the mineralaggregate mixture with foamed bitumen was prepared, and mechanical property tests were conducted, including indirect tensile strength (ITSDRY), axial compressive strength (UCS), modulus of stiffness (Sm), fracture toughness (KIC), and the dynamic modulus |E*| determined as a function of frequency and temperature. The analysis results suggest that there is potentially the ability to predict selected mechanical properties of the MCAS mixture by analyzing the mechanical results for mortars. However, this application is limited. The research results obtained for non-destructive properties, such as the dynamic modulus |E*|, are satisfactorily described by the compressive strength results of mortars after 28 days of curing. Other analyzed characteristics did not show a significant correlation.

Keywords


cold-recycled asphalt mixture, foamed bitumen, hydraulic binder, deep cold recycling, correlation.

Full Text:

PDF PDF

References


Czapik P., Zapała-Sławeta J., Owsiak Z., Stępień P.: Hydration of cement by-pass dust. Construction and Building Materials, 231, 117139, 2020, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117139

Szyller A., Król J., Bańkowski W.: Współczesne doświadczenia ze stosowania recyklingu na gorąco w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych w Polsce. Nawierzchnie asfaltowe, 1, 2017

Dołżycki B.: Polish experience with cold in-place recycling. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 236, 012089, 2017, DOI: 10.1088/1757-899X/236/1/012089

Skotnicki Ł., Kuźniewski J., Szydło A.: Stiffness Identification of Foamed Asphalt Mixtures with Cement, Evaluated in Laboratory and In Situ in Road Pavements. Materials, 13, 5, 1128, 2020, DOI: 10.3390/ma13051128

Iwański M., Mazurek G., Buczyński P.: Bitumen Foaming Optimisation Process on the Basis of Rheological Properties. Materials, 11, 10, 1854, 2018, DOI: 10.3390/ma11101854

Niazi Y., Jalili M.: Effect of Portland cement and lime additives on properties of cold in-place recycled mixtures with asphalt emulsion. Construction and Building Materials, 23, 3, 2009,1338–1343, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2008.07.020

Kukiełka J,. Bańkowski W.: The experimental study of mineral-cement-emulsion mixtures with rubber powder addition. Construction and Building Materials, 226, 2019, 759–766, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.276

Dołżycki B.: Spękania nawierzchni z podbudową mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej na przykładzie drogi krajowej nr 7. Drogownictwo, 12, 2009, 411–417

Baghini M.S., Ismail A., Bin Karim M.R.: Evaluation of cement-treated mixtures with slow setting bitumen emulsion as base course material for road pavements. Construction and Building Materials, 94, 2015, 323–336, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2015.07.057

Kavussi A., Modarres A.: Laboratory fatigue models for recycled mixes with bitumen emulsion and cement. Construction and Building Materials, 24, 10, 2010, 1920–1927, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2010.04.009

Raport z Projektu Badawczego – Nowoczesne Technologie Materiałowe TECHMATSTRATEG I „Innowacyjna technologia wykorzystująca optymalizację środka wiążącego przeznaczonego do recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni zapewniająca jej trwałość eksploatacyjną”. (TECHMATSTRATEG1/349326/9/NCBR/2017). NCBiR, 2017–2021

Iwański M., Mazurek G., Buczyński P., Iwański M.M.: Effects of hydraulic binder composition on the rheological characteristics of recycled mixtures with foamed bitumen for full depth reclamation. Construction and Building Materials, 330, 127274, 2022, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.127274

Montgomery D.C.: Design and analysis of experiments. 10th Edition. John Wiley & Sons Inc., Hoboken, 2013

Deming S.N., Morgan S.L.: Experimental design: a chemometric approach. Second, revised and expanded edition. Amsterdam, Elsevier, 1993

Dołżycki B.: Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE). Warszawa, GDDKiA, 2014

Dołżycki B., Jaczewski M., Szydłowski C., Bańkowski W., Gajewski M.: Analysis of selected mechanical properties of mineral-cement-emulsion mixtures (MCE). Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 22, 1, 2023, 41–61, DOI: 10.7409/rabdim.023.003

Iwański M., Buczyński P.: Properties of the Recycled Base Course with Respect to the Road Binder Type. The 9th International Conference „Environmental Engineering” 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, DOI: 10.3846/enviro.2014.156

Owsiak Z., Czapik P., Zapała-Sławeta J.: Properties of a Three-Component Mineral Road Binder for Deep-Cold Recycling Technology. Materials, 13, 16, 2020, DOI: 10.3390/ma13163585

Iwański M., Mazurek G., Chomicz-Kowalska A., Buczyński P., Cholewińska M., Iwański M.M., Maciejewski K., Ramiączek P.: Influence of mixed hydraulic binder on the properties of recycled asphalt mixtures with foamed bitumen. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 22, 1, 2023, 81–114, DOI: 10.7409/rabdim.023.005

Cold – Recycling Technology. Wirtgen Group, 2012

Csanyi L.H.: Foamed asphalt. American Road Builders Association (ARBA), Technical Bulletin, 240, 1959, 3–14

Guatimosim F.V.K., Vasconcelos L., Bernucci L.L.B., Jenkins K.J.: Laboratory and field evaluation of cold recycling mixture with foamed asphalt. Road Materials and Pavement Design, 19, 2, 2018, 385–399, DOI: 10.1080/14680629.2016.1261726

Iwański M., Chomicz-Kowalska A., Mazurek G., Buczyński P., Cholewińska M., Iwański M.M., Maciejewski K., Ramiączek P.: Effects of the Water-Based Foaming Process on the Basic and Rheological Properties of Bitumen 70/100. Materials, 14, 11, 2021, DOI: 10.3390/ma14112803

PN-EN 13286-2 :2010 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora

PN-EN 13282-1:2013-07 Hydrauliczne spoiwa drogowe: Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące. Skład wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 13282-2:2015-06 Hydrauliczne spoiwa drogowe: Część 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące. Skład wymagania i kryteria zgodności

Owsiak Z., Zapała-Sławeta J., Czapik P.: Raport 1/1/PŚk/2018 – Wyniki badań innowacyjnego środka wiążącego. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2018

PN-EN 196-1 Metody badania cementu: Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

Wiłun Z.: Zarys geotechniki: podręcznik akademicki. Warszawa, WKŁ, 2013

Tayeh B.A., Hamada H.M., Almeshal I., Bakar B.H.A.: Durability and mechanical properties of cement concrete comprising pozzolanic materials with alkali-activated binder: A comprehensive review. Case Studies in Construction Materials, 17, e01429, 2022, DOI: 10.1016/j.cscm.2022.e01429

Neville A.M., Ajdukiewicz A., Degler A., Kasperkiewicz J.: Właściwości betonu. Kraków, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2012

Sobczyk M.: Statystyka. Wyd. 5 uzup. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Steczkowski J., Zeliaś A.: Statystyczne metody analizy cech jakościowych. Warszawa, PWE, 1981


Predicting the properties of a mixture produced using “cold” technology with foamed bitumen in terms of the properties of hydraulic binder mortars

  
Buczyński, Przemysław; Mazurek, Grzegorz; Iwański, Marek. Predicting the properties of a mixture produced using “cold” technology with foamed bitumen in terms of the properties of hydraulic binder mortars. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 22, n. 4, p. 363-378, dec. 2023. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 17 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.023.019.