Roads and Bridges - Drogi i Mosty
19, 3, 2020, 183-197

Proposal of post evaluation methodology for the impact of a new road investment project on road safety

Leszek Kornalewski Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa St., 01-302 Warsaw
Monika Kowalska-Sudyka Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa St., 01-302 Warsaw
Anna Ledwolorz Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa St., 01-302 Warsaw
Published: 2020-09-30

Abstract

The article presents a general description of the state of road safety in Poland in the years 2010-2019, taking into account the safety of pedestrians, who belong to the most vulnerable road users. The analyses were based on data obtained from the Road Traffic Bureau of the General Police Headquarters and the National Road Safety Council. The second part describes a proposition of methodology for ex post evaluation of the impact of a new road projecton road safety, including the necessary research tools. Both the proposed methodology and the presented research tools were verified in practical application during the works on the report “Impact of projects implemented under the III and IV priority axes of the Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020 on improvement of road accessibility and traffic load in cities” commissioned by the Centre for European Union Transport Projects.

Keywords


accident, pedestrian, road accidents database, road safety, road safety measures.

Full Text:

PDF

References


Dz. Urz. UE L 319 z dnia 29 listopada 2008 r., str. 59

Michalski L.: Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. Logistyka, 3, 2011, 1889-1896, CD

Nicolaisen M.S., Driscoll P.A.: An International Review of Ex-Post Project Evaluation Schemes in the Transport Sector. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 18, 1, 2016, 1650008 (33 p), DOI: 10.1142/S1464333216500083

Cafiso S., D’agostino C., Kieć M., Pappalardo G.: Surrogate measure of safety from road inspection data - experimental test on Polish roads. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 16, 2, 2017, 115-130, DOI: 10.7409/rabdim.017.008

Laurinavičius A., Grigonis V., Uđpalytë-Vitkűnienë R., Ratkevičiűtë K., Čygaitë L., Skrodenis E., Antov D., Smirnovs J., Bobrovaitë-Jurkonë B.: Policy instruments for managing EU road safety targets: road safety impact assessment. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 7, 1, 2012, 60-67, DOI: 10.3846/bjrbe.2012.09

Świtała M., Łukasiewicz A.: Oddziaływanie inwestycji drogowych na aktywność gospodarczą w świetle opinii przedsiębiorstw prowadzących działalność w otoczeniu trasy. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 18, 4, 2019, 239-254, DOI: 10.7409/rabdim.019.016

Symon E.: Wypadki drogowe w Polsce w: 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Praca zbiorowa: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Ekodroga i NEA. Materiały szkoleniowe z bezpieczeństwa ruchu drogowego, wersja 2005, rozdział 1, str. 54, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Kornalewski L.: Analiza statystyk wypadków drogowych w Polsce na podstawie danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. IBDiM, Warszawa 2020, praca niepublikowana

Praca zbiorowa pod redakcją K. Jamroza: Ochrona Pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2014, 24-25

Glinicki M.: Od redakcji. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 13, 4, 2014, 307-308

Mitas A., Jaździk-Osmólska A.: Metoda wyceny kosztów społecznych, w tym ekonomicznych w Polsce w aspekcie BRD. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 13, 4, 2014, 379-391, DOI: 10.7409/rabdim.014.023

Budzyński M., Jamroz K., Kustra W.: Szacowanie miar bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb oceny efektywności inwestycji drogowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, 114, 2016, 29-38

Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009

Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2002. Wydział Dróg i Mostów Zarządu Dróg Wojewódzkich, Olsztyn, 2003

Jaździk-Osmólska A.: Pandora - metoda wyceny społecznych kosztów zdarzeń drogowych w Polsce. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 14, 2, 2015, 133-142, DOI: 10.7409/rabdim.015.009

Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2015, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, 2016

Kindrat M., Kornalewski L., Łukasiewicz A., Malasek J., Polichnowski T., Świtała M., Zawieska J.: Wpływ działań podejmowanych w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach. Raport końcowy.Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, 2019


Proposal of post evaluation methodology for the impact of a new road investment project on road safety

  
Kornalewski, Leszek; Kowalska-Sudyka, Monika; Ledwolorz, Anna. Proposal of post evaluation methodology for the impact of a new road investment project on road safety. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 19, n. 3, p. 183-197, sep. 2020. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 04 Oct. 2023. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.020.012.