Roads and Bridges - Drogi i Mosty
19, 1, 2020, 79-91

Differences between the traffic model and the actual road traffic and its structure

Agnieszka Łukasiewicz Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa Str., 03-302 Warsaw
Marcin Świtała Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa Str., 03-302 Warsaw
Published: 2020-03-31

Abstract

The paper presents two models of traffic forecasting developed for two completed road construction projects in two cities of Poland: Lublin and Poznań. The predictions from both models were compared with the field data. In the first part the article presents the currently used model for computational determination of road projects’ viability, including indication of relationships between road traffic forecasts on the one hand and actual road operations and viability of road projects on the other. The second part presents results of various international studies on road projects in order to show the differences between the predicted and the actual traffic volumes, which is typical for most developed countries. Then, the article discusses the differences observed between the model outputs and the actual traffic and its structure in the analysed road projects. Finally, the authors put forward their conclusions regarding the inconsistencies between the traffic models (as well as the resulting traffic forecasts) and the actual transport performance.

Keywords


road projects, road traffic models, traffic forecast, traffic structure, traffic volume, transport performance.

Full Text:

PDF

References


Dybicz T.: Modelowanie i Symulacje Ruchu, Rys Historyczny i Aktualnie Stosowane Oprogramowanie. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie; seria: Materiały Konferencyjne, 90, 148, 2009, 57-73

Nicolaisen M.S., Driscoll P.A.: Ex-Post Evaluations of Demand Forecast Accuracy: A Literature Review. Transport Review, 34, 4, 2014, 540-557

Niebieska księga - Infrastruktura drogowa. JASPERS, Warszawa, 2015

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, No. 480, 2015

Banister D.: The Sustainable Mobility Paradigm. Transport Policy, 15, 2, 2008, 73-80

Świtała M., Łukasiewicz A.: The impact of road investment projects on the economic activity in the light of companies operating in surrounding environment.Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 18, 4, 2019, 239-254, DOI: 10.7409/rabdim.019.016

Kruszyna M., Suchy G.: A proposal for method to assess alternatives of proposed road investment in a planning phase, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 17, 2, 2018, 159-176, DOI: 10.7409/rabdim.018.010

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych. IBDiM, Warszawa, 2008

Niebieska księga - Infrastruktura drogowa. JASPERS, Warszawa, 2008

McNally M.: The Four Step Model. UCI-ITS-AS-WP-07-2. University of California, Irvine, 2007

Leduc G.: Road Traffic Data: Collection Methods and Applications. Working Papers on Energy. Transport and Climate Change, No. 1, Joint Research Centre, Seville, 2008

Flyvbjerg B.: Survival of the unfit test: why the worst infrastructure gets built - and what we can do about it, Oxford Review of Economic Policy, 25, 3, 2009, 344-367

The European Conference of Ministers of Transport, Infrastructure-Induced Mobility. ECTM Round Tables, No. 105, Paris, 1998

Kindrat M., Malasek J., Świtała M., Zawieska J., Łukasiewicz A., Kornalewski L., Polichnowski T.: Wpływ działań podejmowanych w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenia ruchem w miastach. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Warszawa, 2019

Metoda przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 (załącznik B Wytycznych GPR 2015). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2014

Studium Wykonalności DK92. Urząd Miasta Poznania, Poznań, 2016

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025, Załącznik do uchwały Rady Miasta Poznania nr LXIV/1010/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 r. Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe sp.j., Millward Brown S.A., Poznań, 2014

Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści: budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Kraków, 2015

Bickel P., Friedrich R., Burgess A.: HEATCO - Developing harmonised European approaches for transport costing and project assessment. Deliverable 5. Proposal for Harmonised Guidelines, IER University Stuttgart, Stuttgart, 2006

Korzhenevych A., Dehnen N., Bröcker J., Holtkamp M., Meier H., Gibson G., Varma A., Cox V.: Update of the Handbook on External Costs of Transport, Final Report. European Commission DG Move, London, 2014


Differences between the traffic model and the actual road traffic and its structure

  
Łukasiewicz, Agnieszka; Świtała, Marcin. Differences between the traffic model and the actual road traffic and its structure. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 19, n. 1, p. 79-91, mar. 2020. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.020.005.