Roads and Bridges - Drogi i Mosty
18, 4, 2019, 239-254

The impact of road investment projects on the economic activity in the light of companies operating in surrounding environment

Marcin Świtała Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa str., 03-302 Warsaw
Agnieszka Łukasiewicz Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa str., 03-302 Warsaw
Published: 2019-12-31

Abstract

The aim of this research was to determine the impact of road investment projects on the economic activity of the enterprises operating in the surrounding environment, using two road projects located in Poznań and Lublin as an example. The research material was collected applying the technique of pen-and-paper personal interviews (PAPI). Standard measures of descriptive statistics and nonparametric tests were employed in the statistical analysis. Most often only small groups of respondents indicated positive effects of the investment project. The results concerning the time of travel on the upgraded sections of the road, which showed a greater tendency to the positive rating of the investment project are the exception. Moreover, statistically significant differences in the perception of the road depending on the investment project location were observed. The research showed that the impact of the investment project on the economic activity in the surrounding environment was more visible in the case of the S19 road than the DK92 road. The investment project’s impact measured in travel time terms was found to be considerably more extensive than the one evaluated on the basis of the economic activity or the annual turnover.

Keywords


economic activity, OPI&E 2014-2020, road investment projects, road surroundings.

Full Text:

PDF PDF

References


Weber A.: Über den Standort der Industrien - Erster Teil: Reine Theorie des Standorts. Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tybinga, 1909

Hlotywa A., Ndaguba E.A.: Assessing the Impact of Road Transport Infrastructure Investment on Economic Development in South Africa. Journal of Transport and Supply Chain Management, 11, 1, 2017, 1-12

Ismail N.W., Mahyideen J.M.: The Impact of Infrastructure on Trade and Economic Growth in Selected Economies in Asia, ADBI Working Paper 553, 2015, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/177093/adbi-Guo S.wp553.pdf, 05.07.2019

Shi Y., Shen G., Sun P.: The Role of Infrastructure in China’s Regional Economic Growth. Journal of Asian Economics, 49, C, 2017, 26-41, DOI: 10.1016/j.asieco.2017.02.004

Rachunki Narodowe Według Sektorów i Podsektorów Instytucjonalnych w Latach 2014-2017. Wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa, 2019

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2019, https://www.gov.pl/documents/905843/1047987%20/Strategia_Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego_Rozwoju_%20Transportu_%28Projekt%20_z_dnia_9_listopada_2018_r%29.pdf/b1e2b8cc-e0c8-1e7f-22b3-4d90aa6a1832, 15.06.2019

Melo P.C., Graham D.J., Brage-Ardao R.: The Productivity of Transport Infrastructure Investment: a Meta-analysis of Empirical Evidence. Regional Science and Urban Economics, 43, 5, 2013, 695-706

Świtała M., Zowada K., Foltyński M.: Transport intermodalny w Polsce - kierunki i bariery rozwoju z uwzględnieniem perspektywy usługodawców logistycznych. Studia Ekonomiczne, 357, 2018, 108-121

Schodowski G.: Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 roku. Wydawnictwo Urzędu Statystycznego, Szczecin, 2019

Kachniarz M., Szewrański Sz., Kazak J.: The Use of European Funds in Polish and Czech Municipalities. A study of the Lower Silesia Voivodship and Hradec Kralove Region. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 471, 2019, 1-8

Nadolny M.: Analiza oddziaływania systemu dotacji publicznych w inwestycjach środowiskowych na wybrane czynniki demograficzno-ekonomiczne mikroregionów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 45, 7, 2014, 271-292

Poland: Implementing Strategic-State Capability, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris 2013, http://dx.doi.org/10.1787/9789264201811-en, 02.07.2019

Dyr T., Ziółkowska K.: Rozwój Infrastruktury Ekonomicznej Jako Czynnik Konkurencyjności Regionów. Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2017

Pawlak P.: Związki pomiędzy rozwojem gospodarczym regionu a stanem infrastruktury drogowej. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19, 6, 2018, 936-940

Gibbons S., Lyytikäinen T., Overmanetal H.G., Sanchis-Guarner R.: New Road Infrastructure: the Effects on Firms. Journal of Urban Economics, 110, 2019, 35-50

Kemmerling A., Stephan A.: The Polito-economic Determinants and Productivity Effects of Regional Transport Investment in Europe. EIB Papers, 13, 2, 2008, 37-60

Analiza Kosztów i Korzyści Projektów Inwestycyjnych – Przewodnik. Komisja Europejska, Bruksela, 1997

Obarymska-Dzierzgwa J., Boratyńska-Karpiej E.: Ewaluacja wpływu programów transportowych – teoria i pra- ktyka. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, 2017

Sekuła A.: Bariery rozwoju lokalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 401, 2005, 587-600

Komornicki T., Wiśniewski R., Baranowski J., Błażejczyk K., Degórski M., Goliszek S., Rosik P., Solon J., Stępniak M., Zawiska I.: Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych. Prace Geograficzne, 249, 2015, 1-201

Dehnel G.: Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, 2010

Goodwin P.B., Person S.: Assessing the Benefits of Transport. European Conference of Ministers of Transport (ECMT), Paris, 2000

Næss P., Volden G.H., Odeck J., Richardson T.: Neglected and Under-Estimated Negative Impacts of Transport Investments. Ex Ante Academic Publisher, Trondheim, 2017

Kruszyna M., Suchy G.: A proposal for method to assess alternatives of proposed road investment in a planning phase. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 17, 2, 2018, 159-176, DOI: 10.7409/rabdim.018.010

Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2002

Kędzior Z.: Badania rynku. Metody i zastosowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Warszawa, 2005

Kindrat M., Malasek J., Świtała M., Zawieska J., Łukasiewicz A., Kornalewski L., Polichnowski T.: Wpływ działań podejmowanych w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach - Raport końcowy. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, 2019, https://www.cupt.gov.pl/images/EWALUACJA18/Raport_w_ramach_III_i_IV_osi_07.2019/Raport_ko%C5%84cowy_wraz_z_za%C5%82%C4%85cznikami.pdf, 12.10.2019

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, 2019, http://www.pois.gov.pl/media/76543/POIiS2014-2020_v12.pdf, 12.10.2019


The impact of road investment projects on the economic activity in the light of companies operating in surrounding environment

  
Świtała, Marcin; Łukasiewicz, Agnieszka. The impact of road investment projects on the economic activity in the light of companies operating in surrounding environment. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 18, n. 4, p. 239-254, dec. 2019. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 17 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.019.016.