Roads and Bridges - Drogi i Mosty
8, 4, 2009, 5-23

European Ecological Network Nature 2000 and development of the transportation routes

Damian Bęben Mail
Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej
Published: 2009-12-30

Abstract

The paper characterizes the problem of preservation of natural environment in connection with extension of transportation road systems. The European Union program concerning the European Ecological Network Nature 2000 is presented. The Nature 2000 areas include areas of utmost importance from the point of view of protection of endangered or very rare species of plants and animals as well as characteristic natural habitats with meaning to protection of natural values all over Europe. The all the EU member countries have been obliged to delimit protected areas, i.e. the Nature 2000 sites over their respective territories. Detailed legal solutions concerning creation and protection of the Nature 2000 ecological networks were passes as national environmental protection laws. They introduce "Nature 2000 sites" as a new, separate form of environmental conservation, whereas at the same time they can overlap or cover other forms of legal protection of a given country. The nature compensation as the manner of environmental restoration is also presented in paper. The conclusion mentions complexity of the problem of road systems construction in the face of the Natura 2000 program, which can be of use to designers and constructors of the transportation routes in Poland.

Full Text:

PDF

References


Jermaczek A., Pawlaczyk P.: Natura 2000 u progu – ochrona elementów europejskiego dziedzictwa przyrodniczego w Polsce. Wydawnictwo WWF (http://www.wigry.win.pl/ natura2000/spis.htm)

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979 z późniejszymi zmianami), Luksemburg 1979

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.09.1992 z późniejszymi zmianami), Bruksela 1992

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami)

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl

Okarma H.: Naukowe Podstawy Ochrony Środowiska: Sieć NATURA 2000 w Polsce. http://www.eko.uj.edu.pl/gbk

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. 2001, Nr 92, poz.1029)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. 2004, Nr 168, poz. 1764)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004, Nr 220, poz. 2237)

http://www.iop.krakow.pl/natura2000

http://www.kp.org.pl/n2k/shl2008

http://www.natura2000.org.pl

http://www.ostojeptakow.pl

Maranda D.: Natura 2000 Część 1 – dyrektywa ptasia i siedliskowa. Portal drogowy e-droga, www.edroga.pl

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, Nr 199, poz. 1227)

Pawlak G.: Drogi i autostrady przed barierą Natura 2000. Infrastruktura – Środowisko – Energia, 168, 2007, 5

Bęben D.: Przejścia dla zwierząt na drogach. Drogownictwo nr 2/2009, 43 - 47

Van Bohemen H.D.: Habitat fragmentation, infrastructure and ecological engineering. Ecological Engineering, 11, 1 - 4, 1998, 199 - 207

Szymalski W.: Mapa konfliktów z obszarami Natura 2000. http:/lanckoronska.zm.org.pl

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Bohatkiewicz J. i inni: Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych. GDDKiA, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM”, Kraków 2008


European Ecological Network Nature 2000 and development of the transportation routes

  
Bęben, Damian. European Ecological Network Nature 2000 and development of the transportation routes. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 8, n. 4, p. 5-23, dec. 2009. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 17 Apr. 2024.