Roads and Bridges - Drogi i Mosty
20, 2, 2021, 139-155

Efficiency of information transfer in road traffic by variable message signs

Leszek Kornalewski Mail
Road and Bridge Research Institute , 1 Instytutowa Str., 03-302 Warsaw
Aleksander Konior Mail
APM PRO Limited Liability Company, 70 Barska Str., 43-300 Bielsko Biała
Monika Zapaśnik Mail
Road and Bridge Research Institute , 1 Instytutowa Str., 03-302 Warsaw
Published: 2021-06-24

Abstract

In the paper the efficiency of the information transfer in the road traffic by the variable message signs was evaluated. The article consists of two parts. The first part discusses the purpose and types of signs, taking into account the technology of their manufacture. The main focus of this paper is on characters with discontinuous drawing. In the second part, based on the literature review and the author's questionnaire, the requirements and expectations of drivers in terms of the form and manner of the information transfer were characterized. The article has been supplemented with an appendix, which describes the principles of introducing variable message signs on the market as a construction product.

Keywords


traffic signs, variable message signs, variable traffic management.

Full Text:

PDF PDF

References


Krajowy System Zarządzania Ruchem, http://kszr.gddkia.gov.pl

Guattari C., Blasiis M.R., Calvi A.: The Effectiveness of Variable Message Signs Information: A Driving Simulation Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 53, 2021, 692-702

Mitas A., Konior A.: Testowanie funkcjonalne znaków o zmiennej treści w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego. Logistyka, 3, 2014, 4447-4455 (CD-ROM)

Mitas A.W., Konior A., Konior W.: Niektóre aspekty skuteczności przekazu informacji w ruchu drogowym za pomocą znaków o zmiennej treści (VMS). Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, 6, 2013, 51-63

Thomas F.M., Charlton S.G.: Inattentional blindness and information relevance of variable message signs. Accident Analysis and Prevention, 140, 2020, DOI: 10.1016/j.aap.2020.105511

Kim T., Kim T., Oh C., Park B.J., Kim H.: Drivers’ Reading Time Model on Variable Message Signs. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 5, 8, 2014, 632-640

Kornalewski L., Szczepaniak Z., Mitas A.: Warunki techniczne – znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011. IBDiM, Seria S, zeszyt nr 83, Warszawa 2011

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311)

Dadic I., Kos G., Brlek P.: Application of Changeable Message Signs in Traffic. Promet - Traffic - Traffico, 15, 5, 2003, 307-314

Sřrensen K.: Legibility of LED based variable message traffic signs. Trafitec, Lyngby, Denmark, 2011

Gan H., Chen S.: Why Do Drivers Change Routes? Impact of Graphical Route Information Panels. ITE Journal, 83, 8, 2013, 38-43

Banerjee S., Jeihani M., Brown D., Ahangari S.: Comprehensive Analysis of Dynamic Message Sign Impact on Driver Behavior: A Random Forest Approach. Urban Science, 4, 4, 2020, 49, DOI: 10.3390/urbansci4040049

Kersavage K., Guler S.I., Pietrucha M.: Analysis of Colored Variable Message Signs for Visibility and Comprehensibility.Transportation Research Record, 2674, 1, 2020, 125-134, DOI: 10.1177/0361198119900127

Ullman B.R., Ullman G.L., Dudek C.L., Williams A.A.: Driver Understanding of Messages Displayed on Sequential Portable Changeable Message Signs in Work Zones. Transportation Research Record, 2015, 1, 2007, 28-35, DOI: 10.3141/2015-04

Dutta A., Fisher D.L., Noyce D.A., Deshmukh A.: Use of Driving Simulator to Evaluate the Effect of Repetition on Variable Message Signs. DSC North America 2003 Proceedings, Dearborn, Michigan, October 8-10, 2003, https://www.researchgate.net/publication/255584283

Ullman G.L., Ullman B.R., Dudek C.L., Trout N.D.: Legibility Distnces of Smaller Character Light-Emitting Diode (LED) Dynamic Message Signs for Arteriar Roadways. Texas Transportation Institute, College Station, Texas, 2004, https://static.tti.tamu.edu/tti.tamu.edu/documents/404940-1.pdf

Blanch Micó M.T., Alba A.L., Messina C.: ESG4-Mare Nostrum: The Working Book. Dirección General de Tráfico, Madrid, 2011

PN-EN 12966-1+A1:2019 Pionowe znaki drogowe - Znaki drogowe o zmiennej treści

Bugdol M.N., Wijata A.M., Wacławska K., Piwowarski S., Skotnicka M., Dyrda A.: Sprawny przekaz informacji oznakowania VMS w aspekcie podstawowych umiejętności kierowcy. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 13, 4, 2014, 309-320, DOI:10.7409/rabdim.014.019

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93


1. Rys. 1

  Rys. 1
View (119KB)

2. Rys. 2

  Rys. 2
View (250KB)

3. Rys. 3

  Rys. 3
View (212KB)

4. Rys. 4

  Rys. 4
View (132KB)

5. Rys. 5

  Rys. 5
View (34KB)

6. Rys. 6

  Rys. 6
View (69KB)

7. Rys 7nowy

  Rys 7nowy
View (381KB)

Efficiency of information transfer in road traffic by variable message signs

  
Kornalewski, Leszek; Konior, Aleksander; Zapaśnik, Monika. Efficiency of information transfer in road traffic by variable message signs. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 20, n. 2, p. 139-155, jun. 2021. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.021.009.