Roads and Bridges - Drogi i Mosty
18, 2, 2019, 135-150

Analysis of the influence of traffic flow variability on noise level on roads

Malwina Spławińska Mail
Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engenering, 24, Warszawska str., 31-155 Cracow
Published: 2019-06-30

Abstract

The paper presents the results of analyses concerning the annual variability of the road traffic noise level calculated in the reference point. Because of the large differences between the average noise values and the maximum ones, scaling factors enabling one to convert annual average values into the highest annual averages have been developed. The time range favourable for conducting sampling measurements ensuring the reliable estimation of annual average and highest annual average of the road traffic noise level has been determined. Moreover, factors for scaling the annual average daily traffic (for all vehicles and heavy vehicles, respectively), with a division into two daily periods, have been developed. The scaling factors make it possible to determine the noise level when no direct measurement of traffic intensity can be carried out. The analyses were made using data from 25 automatic traffic recorders (ATRs), equipped with state-of-the-art SICK and Golden river vehicle counters, located on national interurban expressways (class A and S roads).

Keywords


annual average daily traffic (AADT), road noise, roads, traffic flow variability, traffic volume.

Full Text:

PDF

References


Zagrożenia hałasem. Wybrane zagadnienia. Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu. Opracowania tematyczne 0T-612. Luty 2012

Baranowski J., Błażejczyk K., Milewski P.: Klimat akustyczny w otoczeniu wybranych odcinków dróg w Polsce - wyniki wstępne. Prace i Studia Geograficzne, 56, 2014, 17-36

Załącznik do uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), 4.09.2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Dziennik Ustaw, 2011, Nr 140, poz. 824

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dziennik Ustaw, 2012, poz. 1109

Spławińska M., Buczek P.: Problem zmienności natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu. Drogownictwo, LXX, 2, 2015, 46-52

Karantonis P., Gonzaga D.: Comparing weekly and weekday averaged traffic data when modelling traffic noise. The 14th International Congress on Sound and Vibration 2007, 4, 2007, 3454-3461

Alberola J., Flindell I.H., Bullmore A.J.: Variability in road traffic noise levels. Applied Acoustics, 66, 10, 2005, 1180-1195

Lee E.Y., Jerrett M., Ross Z., Coogan P.F., Seto E.Y.W.: Assessment of traffic-related noise in three cities in the United States. Environmental Research, 132, 2014, 182-189

Bakowski A., Radziszewski L.: Variability of road traffic noise recorded by stationary monitoring stations. E3S Web of Conferences, 22, 00012, 2017, 1-7

Zuo F., Li Y., Johnson S., Johnson J., Varughese S., Copes R., Liu F., Wu H.J., Hou R., Chen H.: Temporal and spatial variability of traffic-related noise in the City of Toronto, Canada. Science of The Total Environment, 472, 2014, 1100-1107

Gierasimiuk P., Motylewicz M.: Hałas w otoczeniu dróg i ulic - problemy oceny i działania ochronne, rozdział w monografii „Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem” t. VII: „Uwarunkowania sanitarno-inżynieryjne”, Białystok 2014, 59-93

Motylewicz M., Gardziejczyk W.: Wpływ charakterystyk ruchu na poziom hałasu w otoczeniu przykładowych skrzyżowań z wyspą centralną. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 63, 1/II, 2016, 275-282

Prędkość pojazdów w Polsce w 2015 roku. Raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Sesja I, Warszawa 2015

Spławińska M.: Analiza wybranych charakterystyk ruchu na drogach szybkiego ruchu. Drogownictwo, LXXIII, 2, 2018, 61-68

Spławińska M., Buczek P.: Wpływ zmienności dobowej natężeń ruchu na autostradach i drogach ekspresowych na poziom hałasu drogowego. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej TRANSEIA „Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym”, 6 - 8 grudnia 2017 r.

Ruch Drogowy 2015. GDDKiA, Warszawa 2016

Metody szacowania Średniego Dobowego Ruchu Rocznego (SDRR) na podstawie pomiarów krótkotrwałych - 24 godzinnych. GDDKiA, Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu, Departament Studiów, 22 maja 2017 r.

Spławińska M.: Określenie korzystnych okresów pomiarów wyrywkowych do wyznaczania średniego dobowego ruchu w roku. Drogownictwo, LXX, 1, 2015, 23-28

Spławińska M.: Methodology for determining traffic volume for the analysis of roads efficiency. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 15, 1, 2016, 45-60, DOI: 10.7409/rabdim.016.003

Brink M., Schäffer B., Pieren R., Wunderli J.M.: Conversion between noise exposure indicators Leq24h, LEvening, LNight, Ldn and Lden: Principles and practical guidance. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 221, 1, 2018, 54-63

Wytyczne wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych prowadzonych w trakcie generalnego pomiaru ruchu. Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa komunikacyjnego EKKOM na zlecenie GDDKiA, Warszawa 2005

Pietrzak K., Tokarski Z., Kowalski K.: Assessment of the traffic noise reduction when using tramway screening. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 17, 2, 2018, 127-139, DOI: 10.7409//rabdim.018.008


Analysis of the influence of traffic flow variability on noise level on roads

  
Spławińska, Malwina. Analysis of the influence of traffic flow variability on noise level on roads. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 135-150, jun. 2019. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 28 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.019.009.