Roads and Bridges - Drogi i Mosty
15, 1, 2016, 61-70

Use of GPR method for investigation of the mass movements development on the basis of the landslide in Kałków

Artur Zieliński Mail
The Jan Kochanowski University in Kielce, Institute of Geography; Świętokrzyska 15 str, 25-406 Kielce
Ewelina Mazurkiewicz Mail
AGH University of Science and Technology in Cracow, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection; Mickiewicza 30 Ave, 30-059 Cracow
Mikołaj Łyskowski Mail
AGH University of Science and Technology in Cracow, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection; Mickiewicza 30 Ave, 30-059 Cracow
Dariusz Wieczorek Mail
Society of Friends of Geological Sciences in Kielce; Zgoda 21 str, 25-378 Kielce
Published: 2016-03-31

Abstract

Landslides are a kind of mass movements posing a major threat to the transport routes. There were numerous landslides in Poland in 2010, damaging many roads and buildings. As a result landslide surveys have become more common. Their purpose is to understand the causes and mechanisms that initiate such earth movements. It happens that even minor landslides can cause considerable losses, Kałków being an example. This paper presents the landslide structure investigation with the use of Ground Penetrating Radar (GPR) method. The underlying assumption was that such investigation would reveal the internal structure of the deformation. Geophysical measurements enabled identification of shallow anomalous structures which were not identified during the preceding geo-engineering investigation. The advantage of the GPR method in comparison to subsurface exploration by boring is that it can be performed with less cost and time. Access restrictions are also to be taken into account and these can be overcome easier with lighter measuring apparatus. The analysis output allows the authors to conclude that the GPR method can be an option at the exploratory stage of landslide analysis.

Keywords


GPR method, landslide, mass movements, road damage

Full Text:

PDF PDF

References


Starkel L. (red.): Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew. Dokumentacja Geograficzna, 11. Wydawnictwo IGiPZ PAN, Kraków, 1998

Zieliński A.: Katastrofalne skutki gwałtownych opadów deszczu w okolicach Kromołowa (dzielnica Zawiercia) w maju 1996 roku. XLVI Zjazd PTG, OA PTG. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zegrze, 1997, 92-95

Ziętara T.: Procesy grawitacyjne, w: Starkel L. (red.) Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa, 1991, 430-434

Poprawa D., Rączkowski W.: Osuwiska Karpat. Przegląd Geologiczny, 51, 8, 2003, 685-692

Wojciechowski T., Mrozek T., Laskowicz I., Kułak M.: Podatność osuwiskowa Polski, w: Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencja O!SUWISKO, Wieliczka, 2015, PIG-PIB Warszawa, 119-120

Jaroszewski W., Marks L., Radomski A.: Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwo WG, Warszawa, 1985

Grabowski D., Marciniec P., Mrozek T., Nescieruk P., Rączkowski W., Wójcik A., Zimnal Z.: Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2008

Kondracki J.: Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 2001

Filonowicz P.: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Słupia Nowa (817). WG, Warszawa, 1966

Rubinkiewicz J., Rycio E.: Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią, numer 26-11-042-ST-01. Miejscowość Kałków, gmina Pawłów, pow. starachowicki. woj. świętokrzyskie. 2014, http:// www.zdp-starachowice.pl/index.php/item/show/204, 28.05.2015

Ustrnul Z., Limanówka D., Biernacik D., Czekierda D., Kilar P., Mizera M.: Biuletyn monitoringu klimatu Polski, lipiec 2014 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2014, 1-23

Jurczak S., Russocki M., Banek I., Kurkowski S., Kulig D.: Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania odbudowy drogi powiatowej nr 0903T Kałków - „Wióry” Zapora - Doły Biskupie likwidacja osuwiska w miejscowości Kałków na działkach 522, 394/6, 732, gmina Pawłów, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych Sp. z o.o. „CHEMKOP-LABORGEO” w Krakowie, 2015

Karczewski J., Ziętek J., Tomecka-Suchoń S.: Zastosowanie metody georadarowej do rozwiązywania zagadnień geotechnicznych. Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku. Kraków, 2001, 305-307

Reynolds J.M.: An Introduction to Applied and Environmental Geophysics. John Wiley & Sons Ltd, UK, 2011

Annan A.P.: Ground Penetrating Radar Workshop Notes. Sensors & Software Inc., Ontario, Canada, 2001

Biernat T., Ciupa T.: Geomorfologiczne skutki opadu deszczu w dniach 23-25 lipca 2001 w bezpośredniej zlewni budowanego zbiornika wodnego „Wióry” na rzece Świślinie, w: Ciupa T., Kupczyk E. (red.) Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej. Przewodnik sesji terenowej, Kielce - Wólka Milanowska, 2001, 125-127

Ciupa T.: Zagrożenia dla środowiska związane z występowaniem opadów nawalnych na terenach lessowych Niecki Nidziańskiej i Gór Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 7, 2002, 269-280

Kamiński M., Zientara P., Krawczyk M.: Wykorzystanie tomografii elektrooporowej do badania osuwisk – osuwisko „Dzianisz” (południowo-zachodnie Podhale). Przegląd Geologiczny, 62, 4, 2014, 198-203


Use of GPR method for investigation of the mass movements development on the basis of the landslide in Kałków

  
Zieliński, Artur et al. Use of GPR method for investigation of the mass movements development on the basis of the landslide in Kałków. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 15, n. 1, p. 61-70, mar. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 17 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.016.004.