Roads and Bridges - Drogi i Mosty
8, 4, 2009, 25-42

Analysis of the results of model investigation of water capillary rise in road embankments

Urszula Kołodziejczyk Mail
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
Michał Ćwiąkała Mail
Wapeco Sp. z o.o., Warszawa
Published: 2009-12-30

Abstract

The durability of engineering objects, including roads, depends on proper recognition of natural reactions undergoing in soil. One of this kind of processes is soil swelling, which is very important for highway engineering. It was proven that it can be effectively limited by decrease in the height of ground water capillary rise. This paper aims not only at presenting the results of model research in ground capillarity and relations between the height of capillary rise and a kind of soil in a road embankment, but also examines a type and concentration of a solution migrating in a embankment. Natural aggregate, occurring in three deposits in the area of Zielona Góra of different origine, was tested. The research was focused in the height of capillary rise in naturally grained aggregate and in particular fractions of aggregates. At the same time water capillary rise and the solutions of different chemical compounds commonly used in winter roads maintaining i.e.: sodium chloride and calcium chloride, with concentration 5% and 10%, was analysed. The analysis of capillary rise in particular soils, depending on a type of a capillary compound and its concentration, was presented as analysis of triple factor variance with second order interaction. The conducted research proved that the ground water shows the maximum height of capillary rise. The saturation of ground water with chemical compounds used in winter roads maintenance (NaCl and CaCl2) and increase in concentration of those compounds (from 5% to 10%) decreases the capillary rise considerably as well as swelling. The presented results show the possibilities of reduction of the negative effects of soil swelling by an appropriate selection and concentration of chemical compounds used in winter maintenance of roads.

Full Text:

PDF

References


Stypułkowski B.: Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000

Ząbczyk K.: Meteorologia drogowa a bezpieczeństwo ruchu. SIGNALCO Ltd. Polska, 2006

Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg: Załącznik do Zarządzenia Nr 18 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2006

Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2005

Dębski W.: Mały poradnik drogowca. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1974

Fortuna E.: Zwalczanie śliskości zimowej na drogach samochodowych w Polsce. Biblioteka drogownictwa - Zimowe utrzymanie dróg, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981

Kołodziejczyk U.: Wpływ uziarnienia gruntu na stan wód kapilarnych i migrację zanieczyszczeń w podłoże nasypów drogowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleb wzdłuż dróg i autostrad”, Krzyżowa 2004, GDDKiA Warszawa, 69 - 78

Kowalski W.C.: Geologia inżynierska. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988

Ćwiąkała M.: Metodyka zagęszczania gruntu do badań kapilarności. IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników „Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych”, Bydgoszcz 2009, 567 - 574

Sobczyk M.: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Walesiak M., Gatnar E.: Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Kołodziejczyk U.: Zimowe utrzymanie dróg a ochrona środowiska. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources, 37, 2008

Pečenik A.: Wpływ środków chemicznych na roślinność przydrożną i miejską, stosowanych do usuwania śliskości zimowej. Biblioteka Drogownictwa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981


Analysis of the results of model investigation of water capillary rise in road embankments

  
Kołodziejczyk, Urszula; Ćwiąkała, Michał. Analysis of the results of model investigation of water capillary rise in road embankments. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 8, n. 4, p. 25-42, dec. 2009. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024.