Słowo wstępne Dyrektora IBDiM

Z satysfakcją przekazuję do Waszych rąk nowy, recenzowany, dwujęzyczny polsko - angielski kwartalnik pod tytułem „ROADS AND BRIDGES - DROGI i MOSTY" wydawany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. W kwartalniku drukowane są oryginalne prace naukowe, naukowo-techniczne i studialne z dziedziny inżynierii lądowej z zakresu projektowania, budowy i utrzymania dróg, lotnisk, mostów, budowli podziemnych i innych obiektów komunikacyjnych. Kwartalnik „ROADS AND BRIDGES - DROGI i MOSTY " ma z założenia stanowić forum dyskusji naukowej i inżynierskiej, dotyczącej problemów całego środowiska zajmującego się infrastrukturą komunikacyjną.

Dlaczego właśnie teraz warto wydawać nowe czasopismo? Infrastruktura komunikacyjna kraju jest finansowana głównie z budżetu państwa i środków samorządów terytorialnych. Dlatego warto i należy wspomagać decyzje zmierzające do racjonalnego gospodarowania tym ważnym składnikiem majątku narodowego. Znane są niedostatki istniejącej sieci drogowej, często wynikające z niedostatecznej trwałości konstrukcji, pomimo, że na ogół zostały prawidłowo zaprojektowane i wykonane. Znane są też dramatyczne statystyki wypadków drogowych; przynajmniej części wypadków można byłoby uniknąć poprzez polepszenie jakości obiektów komunikacyjnych. Naukowe poznanie zagadnień jakości i trwałości dróg i mostów oraz wdrożenie tej wiedzy do stosowania w praktyce mają istotne znaczenie gospodarcze i społeczne.

Wyzwania stojące przed całym środowiskiem inżynierów formułowane są jako skutek szybkiego rozwoju techniki oraz zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i środowiskowych. Wiek XX, postrzegany jako okres dynamicznego rozwoju chemii przyniósł liczne odkrycia w zakresie nowych materiałów i technologii ich zastosowania; materiały z pamięcią kształtu, materiały inteligentne czy też nanotechnologie zapewne wkrótce pojawią się w drogownictwie. Intensywny rozwój komputerów i technik informatycznych w ostatnich dwóch dekadach zaowocował pojawieniem się zupełnie nowych możliwości wspomagania działalności inżynierskiej, włączając w to metody np. sztucznej inteligencji.

Jako uboczny efekt przyspieszonego rozwoju, niestety, nastąpiła przyspieszona degradacja środowiska naturalnego, wraz zanieczyszczeniem atmosfery, powstawaniem odpadów, dewastacją krajobrazu, jak też uciążliwym hałasem. Mam nadzieję, że w nowym czasopiśmie, obok publikacji o tematyce związanej z nowymi materiałami, technologiami, metodami badań, metodami analizy i projektowania, nie zabraknie prac dotyczących rozmaitych aspektów ochrony środowiska przy projektowaniu, budowie i utrzymaniu obiektów komunikacyjnych.

Kwartalnik „ROADS AND BRIDGES - DROGI i MOSTY " podejmuje misję integracji środowiska inżynierów i naukowców aktywnych w dziedzinie inżynierii lądowej w zakresie komunikacji. Przez zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznej dyskusji chciałbym przyczynić się do upowszechnienia krajowych osiągnięć naukowych i technicznych, aby podkreślić twórczą rolę i ambicję środowiska, wykraczające daleko poza rolę konsumentów importowanych nowinek. Drogi i mosty zawsze ułatwiały kontakty między narodami, toteż zamierzam gościć na naszych łamach wybitnych naukowców z innych krajów.

Serdecznie zapraszam do wypowiadania się na łamach nowego kwartalnika, do czytania i wykorzystywania artykułów w praktyce inżynierskiej.

prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI
Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Vol. 23 No. 1 (2024)
Opublikowane: 2024-03-25


ISSN: 1643-1618
eISSN: 2449-769X
10.7409

Publisher
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Licence CC
This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.