Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 2, 2013, 209-222

The effect of calcareous fly ash on selected properties of new generation of concrete

Jacek Gołaszewski Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Tomasz Ponikiewski Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice

Abstract

The analysis of the effect of calcareous fly ash on selected properties of self-compacting and high performance self-compacting concretes is the subject of this paper. The investigation included the variable degree of grinding of calcareous fly ash and a different type of cement modified with calcareous fly ash. The results of tests on the SF class of flow and viscosity grade T500 of tested mixtures, as well as tests on concrete compressive strength (fcm,28, fcm,90), flexural strength (fcf,28, fcf,90), absorption tests and tests on water penetration depth are presented. Concrete mixture was modified using a variable volume fraction of calcareous fly ash as a type I and type II additive (10, 20 or 30%). The studies confirmed the possibility of using calcareous fly ash in self-compacting and high performance self-compacting concretes, while maintaining the assumed workability.

Keywords


calcareous fly ash, high performance self-compacting concrete, multicomponent cements, Portland ash cements, type II additive to concrete, water absorption, water penetration depth

Full Text:

PDF PDF

References


Giergiczny Z.: Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współ- czesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2006

Garbacik A., Giergiczny Z., Glinicki M.A., Gołaszewski J.: Założenia Projektu Strukturalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego”, V Konferencja „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, Warszawa – Opole, 2010, 173 - 185

Grzeszczyk S., Lipowski G.: Popioły lotne i ich wpływ na reologię i hydratację cementów. Oficyna Wydawnicza, Opole, 2002

Yamei Z., Wei S., Li S.: Mechanical properties of high performance concrete made with high calcium high sulfate fly ash. Cement and Concrete Research, 27, 7, 1997, 1093 - 1098

Wei S., Handong Y., Binggen Z.: Analysis of mechanism on water-reducing effect of fine ground slag, high-calcium fly ash, and low-calcium fly ash. Cement and Concrete Research, 33, 8, 2003, 1119 - 1125

Tsimas S., Moutsatsou-Tsima A.: High-calcium fly ash as the fourth constituent in concrete: problems, solutions and perspectives. Cement and Concrete Composites, 27, 2, 2005, 231 - 237

Yazici H.: The effect of silica fume and high-volume Class C fly ash on mechanical properties, chloride penetration and freeze-thaw resistance of self-compacting concrete. Construction and Building Materials, 22, 4, 2008, 456 - 462

Namagga C., Atadero R.A.: Optimization of fly ash in concrete: High lime fly ash as a replacement for cement and filler material. World of Coal Ash Conference (WOCA), Lexington, KY, USA, 2009, www.flyash.info

Gołaszewski J., Giergiczny Z., Cygan G., Dziuk D.: The effect of high calcium fly ash on the formation of cement properties with its participation. 13th International Congress on the Chemistry of Cement, Madrid, 2011

Gołaszewski J., Ponikiewski T., Kostrzanowska A.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych. XVII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, Uzdatnianie popiołów z energetyki, Warszawa, 2010, 177 - 200

Gołaszewski J., Ponikiewski T., Kostrzanowska A.: The influence of high calcium fly ash on rheological properties of cement mixtures. Non-Traditional Cement & Concrete IV. Proceedings of the International Conference, Brno University of Technology, 2011, 410 - 419

Ponikiewski T., Gołaszewski J.: Kształtowanie samozagęszczalności mieszanek betonowych na bazie cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Cement Wapno Beton, 79, 4, 2012, 233 - 242

Ponikiewski T., Gołaszewski J.: Popiół lotny wapienny składnikiem betonów nowej generacji. XVIII Konferencja Popioły z Energetyki, Zakopane, Ekotech, Szczecin, 2011, 89 - 106

Szwabowski J., Gołaszewski J.: Technologia betonu samozagęszczalnego. Polski Cement, Kraków, 2010

Gołaszewski J., Kostrzanowska A., Ponikiewski T.: Właściwości reologiczne cementów portlandzkich wieloskładnikowych z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych, Materiały Budowlane, 5, 2012, 40 - 43

Gołaszewski J., Kostrzanowska A., Ponikiewski T., Antonowicz G.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na właściwości reologiczne zaczynów i zapraw cementowych. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 12, 1, 2013, 99 - 112

Czopowski E., Łaźniewska-Piekarczyk B., Rubińska-Jończy B., Szwabowski J.: Właściwości betonów na cementach zawierających popiół lotny wapienny. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 12, 1, 2013, 31 - 40


The effect of calcareous fly ash on selected properties of new generation of concrete

  
Gołaszewski, Jacek; Ponikiewski, Tomasz. The effect of calcareous fly ash on selected properties of new generation of concrete. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 2, p. 209-222 , feb. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.015.