Roads and Bridges - Drogi i Mosty
15, 4, 2016, 315-328

Minimizing the occurrence of factors affecting the acceleration of degradation process of steel bridge structures

Lidia Więcław-Bator Mail
Motor Transport Institute, Jagiellońska 80, 03-301 Warsaw, Poland
Wojciech Moćko Mail
Motor Transport Institute, Jagiellońska 80, 03-301 Warsaw, Poland
Ryszard Chmielewski Mail
Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Surveying, Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warsaw, Poland
Leopold Kruszka Mail
Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Surveying, Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warsaw, Poland
Published: 2016-12-22

Abstract

The paper describes typical damage of steel bridge structures and in particular structures located in highly urbanized areas. These objects are especially prone to a number of factors that accelerate their process of degradation, such as air pollution, stray currents or a large number of load cycles. The main aim of the authors was to formulate general recommendations, the implementation of which may contribute, directly or indirectly, to slowing the degradation process of steel bridge structures. In addition, these recommendations may increase the safety and comfort of road users and extend the safe operation of these structures. Recommendations that cover the phases of the design, construction and operation of bridge structures were formulated on the basis of many years of experience, which was acquired during inspections of steel road and rail bridge structures.

Keywords


damage, mechanisms of degradation, steel bridge structures

Full Text:

PDF PDF PDF

References


Adamowicz E.: Istota oceny efektywności transportowych inwestycji infrastrukturalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 639, 37, 2011, 197-209

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

Informacja o wynikach kontroli – Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową. KIN.410.003.00.2015. Nr ewid. 198/2015/P/15/033/KIN. Departament Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa, 2016

Bień J.: Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich

Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności drogowych obiektów inżynierskich

Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h, Id-16, załącznik do zarządzenia nr 48/2014 Zarządu PKP PLK z dnia 1 grudnia 2014 roku

EN 1993-1-1:2005 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 1993-1-9:2005 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

EN 1993-1-2:2006 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges

Kossakowski P.: Zagadnienia nośności stalowych mostów kolejowych poddanych wieloletniej eksploatacji w ujęciu norm Eurokod. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 13, 2, 2014, 115-130

Spencer B., Jo H., Mechitov K., Li J., Sim S., Kim R., Cho S., Linderman L., Moinzadeh P., Giles R., Agha G.: Recent advances in wireless smart sensors for multi-scale monitoring and control of civil infrastructure. Journal of Civil Structural Health Monitoring, 6, 1, 2016, 17-41

Bień J.: Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002

Zobel H., Alkhafaji T., Wróbel M.: Określenie trwa- łości mostów drogowych. Mosty, 2, 2007, 40-54

Czudek H., Wysokowski A.: Trwałość mostów drogowych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2005

Wichtowski B.: Nośność stalowych mostów kolejowych z drugiej połowy XIX wieku - uwagi dyskusyjne. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 13, 3, 2014, 261-269

Lee J., Lee Y., Kim H., Sim S., Kim J.: A new methodology development for flood fragility curve derivation considering structural deterioration for bridges. Smart Structures and Systems, 17, 1, 2016, 149-165

Kallias A., Imam B., Chryssanthopoulos M.: Performance profiles of metallic bridges subject to coating degradation and atmospheric corrosion. Structure and Infrastructure Engineering, Forthcoming Special Issue: Bridge Design, Assessment and Monitoring, 2016, 1-14

Wysokowski A.: Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych. Studia i Materiały, zeszyt 53, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2001

Wysokowski A.: Zmęczenie i korozja – wyznacznik trwałości eksploatacyjnej mostów stalowych. Wrocławskie Dni Mostowe. Mosty stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2008, 369-379

Kwon K., Frangopol D., Soliman M.: Probabilistic Fatigue Life Estimation of Steel Bridges by Using a Bilinear S-N Approach. Journal of Bridge Engineering, 17, 1, 2012, 58-17

Kumar P., Imam B.: Footprints of air pollution and changing environment on the sustainability of built infrastructure. Science of The Total Environment, 444, 2013, 85-101

Duchaczek A., Mańko Z.: Application of the numerical methods to assessment of the fatigue life of steel military bridges. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 13, 1, 2014, 23-32

Łagoda G., Łagoda M.: Nowe typy konstrukcji w mostownictwie w XX wieku. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 13, 4, 2007, 36-41

Bień J., Kużawa M.J: Assessment of time-dependent load capacity of corroded bridge plate girders, in: Progress in steel and composite structures: proceedings of the 12 International Conference on Metal Structures, Wrocław, Poland, 15-17 June 2011. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2011, 356-363

Bień J.: Systemowe wspomaganie zarządzania mostami drogowymi i kolejowymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, zeszyt 59, 2012, 49-68

Bień J., Rawa P., Bień B.: Komputerowe wspomaganie zarządzania autostradowymi obiektami mostowymi. Inżynieria i Budownictwo, 11, 2001, 669-672

Love P., Edwards D., Smith J.: Systemic life cycle design error reduction model for construction and engineering projects. Structure and Infrastructure Engineering, 9, 7, 2013, 689-701

Kogler R.: Steel Bridge Design Handbook: Corrosion Protection of Steel Bridges. Publication No. FHWA- HIF-16-002-Vol.19, U.S. Department of Transportation, 2015

Biliszczuk J., Onysyk J., Sadowski K., Toczkiewicz R., Zabawa E.: Propozycja zmian w zarządzaniu infrastrukturą mostową. Wrocławskie Dni Mostowe. Trwałość obiektów mostowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2012, 79-95

Chmielewski R., Kruszka L., Więcław-Bator L.: Ekspertyzy, opinie techniczne i przeglądy specjalne drogowych i kolejowych obiektów mostowych. WAT, 2005-2016


Minimizing the occurrence of factors affecting the acceleration of degradation process of steel bridge structures

  
Więcław-Bator, Lidia et al. Minimizing the occurrence of factors affecting the acceleration of degradation process of steel bridge structures. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 15, n. 4, p. 315-328, dec. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.016.020.